KEMA2550 Kemian aineopintojen kokeellisia ja laskennallisia töitä (2–30 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi on tarkoitettu vain ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka tekevät opintoja JY:ssa. Tätä kurssia eivät voi suorittaa JY:n tutkinto-opiskelijat.

Kuvaus

Työstä tulee aina sopia etukäteen ja siitä tulee laatia etukäteen suunnitelma. Ohjaaja sopii työstä myös oppiaineen vastuuprofessorin kanssa. Sisältö vaihtelee suoritettavien töiden mukaan.

Työssä perehdytään kemian alan tutkimuksen työturvallisuuteen, työmenetelmiin ja toteuttamisen vaatimuksiin. Työssä opiskelija voi soveltaa oman alan opintoja käytäntöön ja kurssi mahdollistaa opintojaksoilla hankittujen tietojen ja taitojen yhdistämisen. Työskentelyn päätyttyä työstä laaditaan raportti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan arvosanalla 1 opiskelija ymmärtää kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen teon keskeiset vaiheet: tutkimuskysymyksen asettaminen, mahdollinen kirjallisuushaku ja kirjallisuuden analysointi, kokeellisten ja/tai laskennallisten menetelmien valinta tutkimusaiheeseen, kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen suorittaminen ja tulosten tulkinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset. Opiskelija kykenee ohjatusti käyttämään tarvittavia mittaus- ja/tai laskennallisia tekniikoita tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.

Opintojakson suoritettuaan arvosanalla 1

  • kokeellisen työn tehnyt, osaa toimia laboratoriossa turvallisesti tunnistaen laboratoriotyöskentelyyn liittyvät riskitekijät.
  • opiskelija tuottaa suorittamistaan harjoitustöistä jäsennellyt, tuloksia numeerisesti ja graafisesti analysoivat ja johtopäätöksiä sisältävät raportit.
  • opiskelija on saanut valmiuksia toimia motivoituneena, sitoutuneena ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä.
  • opiskelija osaa toimia kansainvälisessä yhteisössä.

Esitietojen kuvaus

Soveltuvat kemian opinnot ja KEMY004 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty (1/5) suorittaminen edellyttää töiden kokeellisen/laskennallisen osuuden tekemistä ohjatusti sekä tulosten raportointia. Arvioinnin kohteina ovat pienimuotoinen mahdollinen kirjallisuushaku ja kirjallisuuden analysointi, kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen suorittaminen ja tulosten tulkinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset, itsenäisten ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen. Opiskelija kykenee ohjatusti käyttämään tarvittavia mittaustekniikoita tutkimuskysymyksen ratkaisemiseen.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 5, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–30 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta