KAOA1410 Rahoitus- ja perintäoikeus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään rahoitusoikeutta ja tarkastelun kohteena ovat erilaiset rahoitusmuodot, luotonanto ja vakuudet. Lisäksi kurssilla käsitellään maksukyvyttömyysoikeutta kuten perintää, ulosottoa, oikeudenkäyntimenettelyä, takaisinsaantia sekä yksityishenkilön ja yrityksen velkajärjestelyä koskevia oppeja. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset rahoitusmuodot ja osaa

- varautua saatavien perintään
- kirjoittaa perintäkirjeen sekä haastehakemuksen yksinkertaisissa velkomusasioissa sekä toimittaa saatavan ulosmittaukseen
- tuntee yksityishenkilön velkajärjestelyn ja velkojan toimintamahdollisuudet velkajärjestelymenettelyssä
- tuntee yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn sekä velkojan että menettelyssä olevan yrityksen kannalta
- tietää oikeudessa käytävän riita-asiain käsittelyn eri vaiheet ja pääsäännöt

Lisätietoja

Kontaktiopetus, kevät lukukausi 3. jakso (16h). Läsnäolo suositeltava ja tentti.

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuudeksi: (saatavissa Alma Talentin verkkokirjahyllystä)

· Sakari Wuolijoki (2022) Pankkioikeus I

o Luennoitsijan ilmoittamin osin

o luku II Luotonanto (s. 131-349)

· Marja-Leena Niemi (2014) Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti

o Luennoitsijan ilmoittamin osin

o Luvut:

§ 5. Luotonannon instrumentit

§ 8. Saatava vapaaehtoisessa perinnässä

§ 9. Saatava oikeudellisessa perinnässä

§ 10. Saatava insolvenssimenettelyssä

· Tai muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus