KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (4–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoite- ja vakuusoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely ja immateriaalioikeus. Kurssilla painotetaan yritysoikeudellista näkökulmaa ja on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tärkeimmät varallisuusoikeudelliset käsitteet
- tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
- esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta, saamisoikeutta, kuluttajansuojaa ja immateriaalioikeutta koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
- tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet.

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Lisätietoja

Kauppa- ja varallisuusoikeuden kurssi on mahdollista suorittaa joko 4 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kurssin suorittamista 5 opintopisteen laajuisena suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla on aikomuksena suorittaa kauppaoikeuden perus- tai aineopintokokonaisuus.

- 4 opintopisteen laajuisena kurssiin kuuluu luennot ja tentti.

- 5 opintopisteen laajuisena kurssiin kuuluu luentojen ja tentin lisäksi erikseen määritelty harjoitustehtävä. 

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Oppimateriaalit

Hoppu, E & Hoppu, K. (2016) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kauppa- ja varallisuusoikeuden kurssi on mahdollista suorittaa joko 4 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kurssin suorittamista 5 opintopisteen laajuisena suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla aikomuksena suorittaa kauppaoikeuden perus- tai aineopintokokonaisuus. 5 opintopisteen laajuisena kurssiin kuuluu luentojen ja tentin lisäksi erikseen määritelty harjoitustehtävä. Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Tentti ja harjoitukset
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, tentti ja harjoitustehtävä (4–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus