JOUA1014 Feature- ja mielipidejournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla analysoidaan ja harjoitellaan feature-journalismiin ja mielipidejournalismiin kuuluvien juttutyyppien kirjoittamista. Harjoituksissa keskitytään erityisesti tarinallisten juttutyyppien ideointiin, ilmaisuun, rakenteeseen, rajaukseen ja jännitteen rakentamiseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä vertaispalautteen anto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.


Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee feature-journalismin ominaispiirteet ja osaa toteuttaa feature-journalistisia juttutyyppejä, kuten ilmiöjuttuja, reportaaseja, henkilökuvia ja uutisfeatureita
  • tuntee mielipidejournalismin ominaispiirteet ja osaa kirjoittaa lajityyppiin kuuluvia tekstejä, kuten uutiskommentteja, kolumneja, pakinoita, journalistisia blogeja, arvosteluja ja pääkirjoituksia
  • kehittää omaa ilmaisuaan ja ääntään feature- ja mielipidejournalismiin kuuluvissa tekstityypeissä
  • hallitsee feature-journalismin edellyttämät erityiset haastattelu- ja havainnointitekniikat
  • osaa antaa journalistisesti relevanttia palautetta eri genreihin kuuluvista teksteistä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi.

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Lassila-Merisalo 2020. Tarinallinen journalismi. Vastapaino.
  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle, s. 192–271. Kansanvalistusseura.
  • Upola 2018. Livenä ja läsnä — Verkon uudet juttutyypit. Art House.
  • Kaseva, Räty, Seuri 2022. Feature! Kirjoittamisen mestarikurssi. Teos.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä vertaispalautteen anto.

Opetus