ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Palvelurobotiikalla tarkoitetaan sitä robotiikan sovellusaluetta, joka kattaa muut kuin teollisuuslaitoksissa tehtävät työt. Palvelurobotiikassa on kyse teknologian ja palvelujen yhteensovittamisesta eli roolista, mikä robotille halutaan antaa palvelujärjestelmässä. Onko robotin roolina olla työväline, autonominen toimija vai jotain muuta? Kun aiemmin robotteja saattoi löytää vain teollisuuslaitoksissa, oli yksinkertaista pitää robotin roolina olla vain työväline, mutta nykyään robotteja tapaa yhä useammin erilaisissa tehtävissä, joissa ne työskentelevät yhdessä ihmisten kanssa tai palvelevat ihmistä kyeten mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Eräs merkittävimmistä palvelurobotiikan käyttökohteista on sosiaali- ja terveyssektori. SOTE-sektorin näkökulmasta väestön ikääntyessä hoitohenkilökunnan työtaakka ja kustannukset kasvavat nykyisestä merkittävästi, mutta uusi teknologia voi tuoda siihen apua ja säästöjä. Palvelurobotiikan tärkeimpiä tehtäviä on lisätä hyvinvointia ja terveyttä. Robotit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia mm. hoitohenkilökunnan työn tukemiseksi tekemällä esimerkiksi välillistä hoitotyötä (esim. sairaalalogistiikka, potilaiden siirto, lääkkeiden jakelu sekä etäläsnäolo). Palveluroboteista on moneen tehtävään.

Opintojaksolla käsitellään mm.

 • omahoidon robotiikkaa
 • kotiapurobotteja ja älykoteja
 • lääketieteen robotiikkaa
 • hoitotyön robotiikkaa
 • organisaation robotiikkaa
 • sosiaalisia robotteja
 • opetusrobotteja
 • palvelurobotiikan hyödyntämistä Suomessa

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tarpeelliset perusvalmiudet koskien palvelurobotiikkaa.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • tuntee palvelurobotiikan perusteet
 • osaa määritellä ja luokitella palvelurobotiikkaa
 • ymmärtää palvelurobotiikan tarjoamia käyttömahdollisuuksia
 • tuntee palvelurobotiikkaan liittyviä haasteita

Esitietojen kuvaus

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodle-työtilassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus