ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin verkkomateriaalissa käsitellään Internetistä löytyviä
digitaalisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi
suunnittelussa ja ideoinnissa, esitysten laatimisessa ja valmiiden
tuotosten jakamisessa sekä vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä.
Opiskelija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin itsenäisesti, soveltaa
työvälineitä omaan työskentelyynsä ja raportoi oppimansa
lopputehtävässä. Lopputehtävässä opiskelija osoittaa, että on
perehtynyt kurssilla esitettyihin työvälineisiin, soveltanut niitä
käytännössä ja arvioinut niiden hyödyllisyyttä.

Suoritustavat

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi
suoritetaan etäopiskeluna.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opiskelua ja projektityöskentelyä tukevien
digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus