ITKA9110 Johdatus tietokantoihin (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024, 2024-2025

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään tiedonhallintaa ja tietokannanhallintajärjestelmiä tietomallien näkökulmasta. Erityisesti keskitytään käsitteellisen tason ER-malliin. Opintojaksolla tarkastellaan myös tiedonhallintaa tietovarastoinnin näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuureissa; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt.

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla olisi hyvä olla aiempaa kokemusta tietoaineistojen käyttämisestä. Valmius ja motivaatio omaksua formaaleja mallinnusmenetelmiä on tarpeen. Samoin perustiedot tietokonelaitteistoista (suoritin, keskusmuisti, massamuisti) sekä joukko-opin alkeista on eduksi.

Oppimateriaalit

Tietokannat TIM-materiaali ja luentotallenteet (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso perustuu luentomonisteeseen ja sitä avaaviin luentotallenteisiin sekä näiden pohjalta tehtäviin harjoitustöihin. Opintojaksoon liittyy sisältöjen reflektointi oman organisaation/työympäristön tiedonhallinnan näkökulmasta.
Arviointiperusteet:
Yksilöharjoitustyöt
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus