ESPA1011 Kielioppi ja fonetiikka 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvemmin kielioppiin, erityisesti verbioppiin ja tavoitellaan asiantuntija-

työssä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista espanjan kielen standardiääntämyksen

osalta. Lisäksi tutustutaan espanjan ääntämisen alueelliseen variaation.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), ääntämisharjoitukset ja kirjallinen koe.  

Arviointiperusteet:

Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee espanjan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt ja osaa ku-

vata niitä espanjaksi

- tuntee perustiedot espanjan kielen fonologisesta järjestelmästä, johon espanjan kielen ääntä-

mys perustuu.

- osaa ääntämisharjoitusten pohjalta toteuttaa espanjan foneemit erilaisine allofoneineen sekä

tavallisimmat intonaatiomallit.

- osaa soveltaa oppimaansa käytännön kielenkäyttötilanteissa 

Lisätietoja

ECHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • ESPP011 Kielioppi I (4 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
    • ESPP021 Ääntäminen (1 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, ISBN:

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1-C2, ISBN: 978-

8467521092

FRANCO, J.R., NUÑO, M.P. FONÉTICA NIVEL AVANZADO B2 CON SOLUCIONES + CD, ISBN: 978-

8466778411 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), ääntämisharjoitukset ja kirjallinen koe.
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus