BENY3031 Luonto uhan alla 2: Uhanalaisuuden arviointi Suomessa ja globaalisti (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Uhanalaisuuden arviointi on keskeinen keino mitata luontokatoa, suunnata luonnonsuojelua ja seurata luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta. Tällä kurssilla otamme selvää, kuinka lajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n menetelmän mukaisesti. Käymme läpi arviointikriteerien pohjalla oleva ekologiset periaatteet ja perehdymme yhteistyön ja tausta-aineistojen merkitykseen arviointien tekemisessä. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Osaa kuvata uhanalaisuuden arvioinnin käytänteet lajien ja luontotyyppien osalta
  • Osaa kuvata uhanalaisuuden arvioinnin kriteerit
  • Osaa perustella arviointikriteerien käytön taustalla olevan ekologisen teoriapohjan kautta
  • Osaa perustella, miksi uhanalaisuutta arvioidaan laajan yhteistyön avulla
  • Osaa hakea tietoa uhanalaisuudesta verkkotietokannoista (IUCN, Suomen punaiset listat)

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit löytyy Moodlesta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi arvioidaan hyväksytyksi, kun opiskelija on suorittanut pakolliset kurssiaktiviteetit.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus