BENY2023 PW MOOC III: Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi. Avoin yliopisto.

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyviin eettisiin näkökulmiin sekä pohditaan hyvää elämää planetaarisen hyvinvoinnin kehyksessä. Kurssilla tarkastellaan, miten yhteiskunnan normit ja instituutiot sekä kulttuuriset käsitykset ja arvojaottelut vaikuttavat kestävyyteen ja planetaarisen hyvinvoinnin toteutumiseen. Yksilöllisiä arvoja, valintoja ja vastuita suhteutetaan laajempiin kulttuurisiin ilmiöihin ja arvokeskusteluihin. Kurssilla tarkastellaan myös tiedon, arvojen ja toiminnan yhteyksiä sekä ympäristötunteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tunnistaa ympäristöön ja kestävyyteen liittyvien yhteiskunnallisten normien taustalla olevia käsityksiä ja arvoja ja osaa suhteuttaa niitä filosofisiin keskusteluihin.
  • Tunnistaa tiedon, arvojen, tunteiden ja toiminnan yhteyksiä ja osaa huomioida ne yhteiskunnallisessa keskustelussa ja planetaarisen hyvinvoinnin tavoittelussa.
  • Osaa kuvailla planetaarisen hyvinvoinnin suhdetta kulttuurisiin ilmiöihin ja käytäntöihin, etiikan näkökulmiin ja käsityksiin hyvästä elämästä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Planetaarinen hyvinvointi 3 yhdessä kurssien Planetaarinen hyvinvointi 2 ja 4 kanssa korvaa myöhemmin Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman aineopintojen pakollisen kurssin BENA4025, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet.
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

MOOC-kurssi

Opetus