TAIPTT Taidehistorian ja taidekasvatuksen perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija
  • tuntee taiteen, taidekasvatuksen ja kulttuurin tutkimuksen suuntausten pääpiirteet ja niiden keskeisiä kysymyksenasetteluja ja käsitteitä
  • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä, eri aikakausien keskeiset piirteet ja edustajat sekä ymmärtää taiteet osaksi kulttuuriperintöä ja nykykulttuuria
  • osaa lähestyä taiteen ilmiöitä analyyttisesti
  • osaa soveltaa oppimiaan sisältöjä kulttuurituotteiden ja kulttuuritoiminnan analyysiin.

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)