KIRPER-JYUAVOIN Kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kirjallisuudentutkimuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä erilaisia kirjallisuuskäsityksiä. Kaunokirjallisuuden analyysin ja tulkinnan perusteet sekä kirjallisuuden päälajien ominaispiirteet. Suomen ja muun Euroopan kirjallisuushistorian päälinjat. Kotimaisen tai yleisen kirjallisuuden klassikoita konteksteineen.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija
  • osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuutta ja tuntee keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen teorioita sekä käsitteitä
  • hahmottaa länsimaisen kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
  • pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisinä pidettyjen kirjallisuuden klassikoiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa
  • hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
  • on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan ja eettistä ajatteluaan
  • on harjaantunut akateemisissa tekstitaidoissa
  • pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
  • on oppinut työelämässä tarvittavia yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja
  • on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)