JSBPER Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) (25–40 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.


LITO-opintokokonaisuus kehittää myös tärkeiksi tunnistettuja muutoksen hallinnan ja työelämätaitoja, kuten ongelmanratkaisu- ja projektinhallintataitoja, itseohjautuvuutta sekä digitalisaation osaamiseen liittyviä taitoja.

Lisätietoja

LITO-opintokokonaisuuden kursseja ei voi sisällyttää KTK- tai KTM-tutkintoon. LITO-opintojaksojen sisällöt ja oppimistavoitteet on suunniteltu opiskelijalle, joka suorittaa muuta kuin kauppatieteellistä tutkintoa. Näin ollen kurssien sisältö ja aiheiden käsittelytapa poikkeavat kauppatieteellisten tutkintojen perusopinnoista. Tämän vuoksi LITO-kurssit eivät myöskään sovellu kauppatieteellisen tutkinnon perusopintoja korvaaviksi kursseiksi.


Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.


Kun opiskelija on suorittanut opintojakson hyväksytysti, hän hakee korvaavuutta opintojaksolle. Hakemuksen liitteeksi tulee lisätä suoritustiedot Opintopolusta. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen yrityssimulaation (5 op).

Ilmoittautuminen
Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen opintojaksoille silloin kun aikoo kyseiset opintojaksot suorittaa.

Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit:
1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon
2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

Rakenne

Valitse 25–40 op