JSBP9120 Markkinoinnin ja myynnin perusteet (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-opintokokonaisuus: Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Kuvaus

Sisältö
 • markkinoinnin keskeiset määritelmät, käsitteet ja ilmiöt ennen ja nyt
 • keskeisten käsitteiden käyttö erilaisissa toimintaympäristöissä: kuluttaja- ja B-to-B-logiikoiden erot
 • asiakaskeskeinen ajattelu ja arvonluonti
 • asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä
 • kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt
 • B-to-B-markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen
 • markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt
 • myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä ja B-to-B-myynnissä sekä henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen sekä organisaation kehittämisessä että henkilökohtaisessa toiminnassaan
 • soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi, markkinointi-mix, segmentointi) päätöksenteon tukena ja arvioida näiden päätösten toimivuutta
 • kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet
 • tunnistaa ja käyttää markkinointiviestinnän keskeisiä kanavia muuttuvassa toimintaympäristössä
 • tunnistaa myyntiprosessin kokonaisuutena sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B-to-B- ja kuluttajamyynnissä

Lisätietoja

Kirjallisuus on pääosin englanninkielistä. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa kurssin tehtävät joko suomeksi tai englanniksi. 

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Kurssi suoritetaan teemoitetuilla viikkotehtävillä. Arviointi asteikolla 1–5/hylätty.
Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus