FTEKOKERI Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus (30+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opinnoissa opiskelija perehtyy mm. kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin, kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, sekä kuntoutuksen tieteellisen näytön rakentumiseen ja tutkimukselliseen tietoteoreettiseen puoleen. Yhteiskunnan muuttuminen asettaa jatkuvaa tarvetta kuntoutustoiminnan kehittämiselle, jotta toiminta vastaisi ympärillä muuttuvia olosuhteita. Osaajapulaa on tunnistettu korkean tason kuntoutuksen koulutuksen saaneista ammattihenkilöistä ja samalla kysyntä myös kyseisille opinnoille on lisääntynyt kansallisesti. Tämä opintokokonaisuus vastaa edellä mainittuun muutostarpeeseen sekä kysynnän tarpeeseen ja näiden opintojen kautta rakentuneita tietoja ja taitoja voidaankin hyödyntää päätöksenteon ja suunnittelun tukena riippumatta omasta aikaisemmasta kuntoutuksen suuntautumisesta.

Tämä kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa, jolloin osa kokonaisuuden opintojaksoista tarjotaan kyseisten yhteistyöoppilaitosten kautta.

Osaamistavoitteet

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen opinnot suoritettuaan opiskelija:

- tuntee toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet, kuntoutuksen paradigmat sekä epistemologiset, ontologiset ja metodologiset lähtökohdat

- tuntee käyttäytymisen muutokseen ja ohjaukseen liittyvät keskeiset teoriat ja menetelmät

- osaa arvioida ja kehittää kuntoutuksen palvelujärjestelmää, yhteisasiakkuutta ja moniammatillisten yhteistyöverkostojen toimintaa

- osaa arvioida kriittisesti kuntoutuksen tutkimustiedon luotettavuutta ja sovellettavuutta sekä hyödyntää tätä tietoa johtamisessa ja uudistamisessa

- tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikan megatrendejä ja osaa soveltaa innovaatiotoiminnan periaatteita muuttuvissa kuntoutuskentän tarpeissa

- tuntee kuntoutuksen tutkimuksen vaikuttavuuden, merkityksellisyyden ja kustannusvaikuttavuuden monitieteellisen tietoperustan.

Rakenne

Valitse kaikki (21–30 op)