DGKAOK Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus (20–39 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kaupan ala on Suomessa merkittävä työllistäjä ja keskeinen elinkeinoelämän toimiala. Digitalisaatio muokkaa voimakkaasti kaupan alaa ja sen osaamistarpeita. Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta. Opintojaksot ovat kiinteästi sidoksissa käytäntöön. Niiden avulla opiskelijalle muodostuu sekä teoreettinen että käytännön liiketoimintaan kytkeytyvä kaupan alan osaamispohja. Tämä vahvistaa merkittävästi opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojaksoilla opiskelijat pääsevät perehtymään digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti hankinnasta ja logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen markkinointiin.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaalista kauppaa monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän osaa soveltaa digitaalisen kaupan keskeisiä käsitteitä ja taitoja omassa työssään.

Esitietojen kuvaus

Esitietoina kaikille digitaalisen kaupan opintojaksoille on YTTP1120 Markkinoinnin perusteet tai YTTP2120 Introduction to Marketing

Lisätietoja

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus toteutetaan kuuden yliopiston ja Kaupan liiton yhteistyönä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Ennen Digitaalisen kaupan opintojaksojen suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset opintojaksot:

  • voidaan sisällyttää omaan tutkintoon/opintoihin
  • eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

Rakenne

Valitse 20–39 op