YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin, kuten ristiintaulukointi, varianssianalyysi, korrelaatio sekä pääkomponetti- ja faktorianalyysi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
- Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Esitietojen kuvaus

YFIA200 tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja tentti. Harjoituksissa läsnäolo pakollista opintojakson suorittamisen kannalta. Opetus tapahtuu tietokoneluokassa.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu loppuarviotenttiin (50%) ja harjoitusryhmätyöskentelyyn (50%).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus