XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/skriftlig (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä


Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit 
• Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• Ääntäminen
• Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)


Suoritustavat

Itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.


Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.


Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä

- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen

- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa

- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia

- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä

- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.


Lisätietoja

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH004 – Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.


Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.

Esitietojen kuvaus

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Edellyttää hyviä esitietoja. Ks. https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/tentit/korvaavat-kokeet/ruotsin-korvaava-koe
Arviointiperusteet:
Ruotsin kirjallisen taidon osoittaminen korvaavalla kokeella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus