WETS1055 Eläinplanktonin lajintunnistus ja ekologia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Eläinplanktonin lajintunnistus ja ekologia

Kuvaus

Luennot ja demonstraatiot makeanveden eläinplanktonin pääryhmistä ja niiden elintavoista, lajintunnistusharjoitukset.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa sisävesien eläinplanktonin pääryhmät ja Suomen sisävesien yleisimmän lajiston

  • tuntee em. ryhmien elinkiertojen pääpiirteet

  • tietää eläinplanktonin merkityksen vesien ravintoverkoissa

  • tietää mitkä tekijät säätelevät eläinplanktonin esiintymistä ja runsautta eri vesistöissä ja millaisia rakenteellisia ja käyttäytymisvasteita eläinplanktonilla on eri abioottisiin ja bioottisiin säätelytekijöihin 

Lisätietoja

Enintään 12 opiskelijaa, pääaine ja opintojen vaihe valintakriteereinä.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Lyhyt lajintunnistusmoniste

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suunnattu WETin maisteriopiskelijoille, järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella parittomina vuosina
Arviointiperusteet:
Pakollinen läsnäolo, hyväksytty / hylätty perustuen lajintunnistustenttiin
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Pakollinen läsnäolo, hyväksytty/hylätty perustuen lajintunnistustenttiin
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolo, lajintunnistustentti

Ei julkaistua opetusta