TTMA1005 Terveyttä edistävä uni (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Nuorten yöunen pituudet, unirytmi ja nukkumisen ongelmat
Unen yhteydet terveyden eri osa-alueisiin
Univajeen, väsyneisyyden, unirytmin ja levon yhteydet nuorten päivittäiseen toimintakykyyn, terveystottumuksiin, jaksamiseen ja oppimiseen
Unen, terveyden ja median käytön väliset yhteydet
Unen ja terveyden välisten yhteyksien merkitys yhteisö- ja yhteiskuntatasolla 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata uneen ja lepoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää näiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn yksilö- ja yhteisötasolla

  • soveltaa uni ja lepo -teemoihin liittyviä tietoja terveystiedon opetussuunnitelmien mukaisesti eri kouluasteilla (terveystiedon tuntisuunnitelma) 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja ohjeet ilmoitetaan kurssin alkaessa

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus