TTMA1003 Ihminen, ympäristö ja terveys (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ympäristöterveys, kestävä kehitys  


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää ympäristöterveyteen ja kestävään kehitykseen liittyviä käsitteitä

  • analysoida ja arvioida erilaisten ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien tekijöiden merkitystä ihmisen terveydelle ja ympäristön terveellisyydelle 

Kirjallisuus

  • Keniger, L.E., Gaston, K.J., Irvine, K.N. & Fuller, R.A. 2013. What are the Benefits of Interacting with Nature? International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(3), 913–935. Julkaisu luettavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709294/
  • Kuukka, K., Lehtonen, A., & Pulkki, J. 2019. Kansanterveystieteen ekologinen käänne - Kohti ekososiaalista terveysparadigmaa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4), 306–317. Julkaisu luettavissa: https://doi.org/10.23990/sa.83056
  • Mussalo-Rauhamaa, H., Pekkanen, J., Tuomisto, J., Vuorinen, H. S., Auvinen, A., Rusanen, S. & Punkari, M. 2020. Ympäristöterveys. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (297 s.)
  • Rohweder, L. & Virtanen, Anne. 2008. Kohti kestävää kehitystä: Pedagoginen lähestymistapa. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Sivut 18–21, 24–30, 53–64 ja 98–118. Julkaisu luettavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79112/opm03.pdf?sequence=1

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen
Arviointiperusteet:
Kirjallisuustentti 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus