TJTP1110 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi käsittelee tietojärjestelmätieteen keskeisiä osa-alueita: Tietoyhteiskunnan kehitys ja historia; Tietojärjestelmät ja tietojärjestelmätiede; Tietojärjestelmien kehittäminen; Elektroninen liiketoiminta; Tietojärjestelmät organisaatioissa; Tietojärjestelmien käyttö ja käyttäjät; Informaatioturvallisuus ja -yksityisyys; Tietojärjestelmäosaaminen, työmahdollisuudet ja urapolut

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen tapahtuu luentoihin ja muuhun materiaaliin perustuvilla kirjallisilla tehtävillä.

Arviointiperusteet


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää tietojärjestelmätieteen keskeiset osa-alueet, työmahdollisuudet ja urapolut, 2) osaa soveltaa tietojärjestelmiin ja tietojärjestelmätieteen osa-alueisiin liittyviä peruskäsitteitä ja 3) osaa analysoida tietojärjestelmiin liittyviä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Esitietojen kuvaus

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Kurssi on ensimmäinen tietojärjestelmätieteen opintojakso. Kurssin ensisijainen kieli on suomi, joskin kurssilla käsitellään myös englanninkielistä materiaalia.

Oppimateriaalit

Kurssin kirjallisuus koostuu kirjojen luvuista, artikkeleista ja/tai muista materiaaleista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus