TJTA1130 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin tavoitteena on perehdyttää siihen, miksi ja miten tietojärjestelmiä kehitetään erilaisten menetelmien ja prosessimallien avulla. Kurssilla kehitetään valmiuksia suorittaa vaatimusmäärittelyyn ja analyysiin kuuluvia kehittämistehtäviä. Kurssilla opetellaan laatimaan muutamia staattisia ja dynaamisia malleja kohdejärjestelmästä. Kurssilla käsitellään tietojärjestelmän kehittämisprosessia kokonaisuutena. Erityinen huomio kiinnitetään vaatimusten määrittelyyn ja hallintaan eri lähestymistavoissa. Kurssi muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: peruskäsitteet (järjestelmä, tietojärjestelmä, tieto ja järjestelmäkehitys); miksi ja kenelle tietojärjestelmiä tehdään; järjestelmäkehityksen keskeiset tehtävät ja prosessimallit; mallintamisen perusteet ja arkkitehtuurien hallinta; kehitystyön organisointi eri prosessimalleissa.

Suoritustavat

Kurssi muodostuu luento-opetuksesta (20 t), demonstraatioista (8 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (harjoitustyön tekeminen ja tenttiin valmistautuminen). Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää tentin ja harjoitustyön suorittamista hyväksytysti. Harjoitustyö arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja tentti asteikolla 0-5. Kurssin arvosanaksi tulee tentin arvosana.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohdat organisaation ja eri roolien näkökulmasta, tuntee tietojärjestelmien kehittämisen ongelmat ja kriittiset menestystekijät, tuntee tietojärjestelmien ja järjestelmäprojektin elinkaaren vaiheet sekä järjestelmäkehityksen tehtävät, tuntee suunnitteluperustaisen, ketterän ohjelmistokehityksen sekä RUP-prosessimallin piirteet, tuntee ohjelmistojen ja projektin laadun perustekijät, tuntee oliolähestymistavan ja arkkitehtuureihin liittyvät peruskäsitteet, tuntee vaatimusmäärittelyn ja analyysin tavoitteet, ymmärtää mallintamisen merkityksen tietojärjestelmien kehittämisessä, osaa laatia muutamia UML-kielen mukaisia kaavioita, omaa valmiuksia vaatimusmäärittelyn ja järjestelmäanalyysin tekemiseen staattisen ja dynaamisen mallintamisen avulla.

Esitietojen kuvaus

Kurssi on peruskurssi, joka on suunnattu tietojärjestelmätieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä tietojärjestelmätieteen sivuaineopiskelijoille. Esitietovaatimuksia ei ole.

Kirjallisuus

  • Koskimies, K. & Mikkonen, T. (2005). Ohjelmistoarkkitehtuurit. Talentum.
  • Measey, P. & Radtac (Ed). (2015). Agile foundations: principles, practices and frameworks. The Chartered Institute of IT
  • Bennett et al. (2005). Object Oriented Systems Analysis and Design
  • Maciaszek, L. (2007). Requirements analysis and system design - Developing Information Systems with UML. Pearson Education. Canada
  • Sommerville, I. (2016). Software Engineering.
  • Haikala & Märijärvi (2006). Ohjelmistotuotanto (Talentum)
  • Haikala & Mikkonen (2011). Ohjelmistotuotannon käytännöt

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus