TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Teknologia ja ikääntyminen

- Ikääntyvä ihminen tieteellisen tutkimuksen kohteena

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia

- kuvata ja perustella eettisten kysymysten merkityksen ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa

- arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta

Oppimateriaalit

- Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)

- Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. Etene-julkaisuja 32. (35 s)

- Suomen Lääkäriseura Duodecum ja Suomen Akatemia. 2012. Konsensuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. (21 s)

- Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta