TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

● Gerontologinen tutkimus
● Tieteellinen tieto
● Argumentaatio
● Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään jostakin gerontologisesta aiheesta (esim. yksinäisyys, terveyden edistäminen, fyysinen aktiivisuus) kirjoittamalla siitä tieteellisiin tutkimusartikkeleihin perustuvan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan
● opiskelijalla on syvempää tietämystä yhdeltä gerontologian alueelta.
● osaa hakea itsenäisesti gerontologian alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
● osaa laatia artikkelikatsauksen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
● osaa yhdistää, vertailla ja tiivistää tieteellistä tietoa
● osaa arvioida kriittisesti tieteellistä lähdekirjallisuutta

Lisätietoja

● Artikkelikatsauksen laatiminen
● Verkko-opiskelu

Kirjallisuus

  • Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja