TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

● Ikääntyvän väestön huomiointi asunto- ja hoivapolitiikassa
● Yhteiskuntapolitiikan, ympäristögerontologian ja asumisen tutkimuksen näkökulmat
● Ns. tavallisen asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdot
● Vanhojen ihmisten asumisen valinnat
● Kodin ja asuinympäristön merkitys ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnille
● Uudet kansalliset ja kansainväliset välimuotoisen asumisen mallit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tuntee paikallaan ikääntymisen politiikan (Ageing in Place) periaatteet ja tavoitteet sekä suomalaisen asumispalveluiden ja palveluasumisen järjestelmän pääpiirteet
● ymmärtää ja osaa kuvata kodin ja asuinympäristön merkityksen vanhojen ihmisten identiteetille ja hyvinvoinnille
● osaa vertailla ns. välimuotoisen senioriasumisen malleja ml. yhteisöllisen asumisen kansallisia ja kansainvälisiä sovelluksia
● osaa soveltaa oppimaansa oman asuin- ja palveluympäristönsä tarkasteluun iäkkäiden ihmisten näkökulmasta

Lisätietoja

Verkko-opiskelu, luentopäiväkirja 50%, oppimistehtävä 50%. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa

Oppimateriaalit

Lisäksi muuta tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Kirjallisuus

  • Peace S, Kellaher L.A. & Holland C (2006) Environment and identity in later life. Maidenhead, New York, Open University Press
  • Bernard M & Rowles G (eds.) (2013) Environmental Gerontology. New York, Springer
  • Milligan C (2009) There’s No Place Like Home: Place and Care in an Ageing Society. Routledge

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja