TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

● Psyykkinen toimintakyky, hyvinvointi ja mielenterveys; riskit ja suojaavat tekijät vanhuudessa
● Psyykkinen kehitys elämänkulussa.
● Ikääntyminen ja kognitio
● Psyykkinen toimintakyky ja ikääntyminen; erityiskysymyksiä*

* Opintojaksoon voi lisäksi sisältyä vuosittain vaihtuvia teemoja, jotka määrittyvät käytettävissä olevan asiantuntijuuden mukaan. Esimerkkejä teemoista: Yksinäisyys psykologisena ilmiönä, ajoterveys psyykkisenä kysymyksenä, mielenterveystaidot ja niitä edistäviä interventioita, ikääntyminen ja päihteiden ongelmakäyttö, omaishoitajuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tietää ja tunnistaa ikääntymisen kannalta keskeiset psyykkistä toimintakykyä ja mielenterveyttä tukevat ja uhkaavat tekijät
● tunnistaa ja osaa kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteet ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua
● ymmärtää kognitiivisten toimintojen muutokset normaalissa ja eteneviin sairauksiin liittyvissä tiloissa ja niitä koskevassa tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä

Lisätietoja

Verkko-opiskelu, verkkotehtävät 100%. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Oppimateriaalit

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Luentotallenteet verkossa

Kirjallisuus

  • Erber, J.T. (2009 tai 2013). Aging and older adulthood. Malden, MA: Wiley-Blackwell. (Vuoden 2013 painos on luettavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston verkossa). 402 s.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja