TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

● Väestön vanheneminen tulevaisuuden Suomessa
● Vanhenevat yhteiskunnat
● Vanhenevan väestön terveyden ja toimintakyvyn kehitys elämänkulun myötä
● Sukupolvierot ja vanheneminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
● osaa arvioida väestön vanhenemisen merkitystä yhteiskunnan eri sektoreille sekä Suomessa että globaalisti
● tunnistaa väestön vanhenemiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
● osaa arvioida omaa vanhenemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Lisätietoja

Suoritukseen vaaditaan

● Verkko-opiskelu, verkkotehtävät  100%
● Hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma

Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja