TERV116 Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveysviestintä ja mediakulttuuri: kriittinen mediakasvatus, medialukutaito
Tiedonhallintataidot: tiedon hankinta, käsittely, arviointi
Teknologian ja digitaalisten ympäristöjen terveysvaikutukset
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveystiedon opetuksessa: digitaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalisen median sovellukset, verkko-opetus (ml. sähköinen koe)
Digitaalisen oppimateriaalin arviointi
Tekijänoikeudet ja tietosuoja opettajan työssä
Digitaaliset turvataidot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tarkastella ja hyödyntää mediaa, terveysviestintää sekä tiedonhallintataitoja osana terveystiedon opetusta
  • esitellä teknologian ja sosiaalisen median yhteisöjen yhteyksiä terveyteen ja oppimiseen
  • suunnitella ja arvioida mediataitojen oppimisprosesseja terveystiedon opetuksessa
  • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla teknologiaa, digitaalisia oppimisympäristöjä ja sosiaalisen median sovelluksia terveystiedon opetus-oppimisprosessissa sekä oman ammatillisen kehittymisen välineenä
  • soveltaa viestintään, tekijänoikeuksiin, turvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä ohjeita terveystiedon opettajan työssä
  • opastaa oppijoita teknologian vastuulliseen, turvalliseen sekä ergonomiseen käyttöön  

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja ohjeet ilmoitetaan kurssin alkaessa

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen: luennot 6 tuntia, harjoitukset 14 tuntia. Pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu, ryhmätehtävän ja yksilötehtävän suorittaminen.
Arviointiperusteet:
Ryhmätehtävät 50 % ja yksilötehtävä 50 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus