TERV107 Terveystiedon opettajaharjoittelu (5–6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveystiedon opetuksen tavoitteet, suunnittelu, toteutus sekä oppimisen arviointi
Oppilaantuntemus
Opetusfilosofia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rakentaa oppilaille sopivia ja opetussuunnitelman mukaisia osaamistavoitteita, valita tavoitteiden mukaisia terveystiedon oppisisältöjä ja arvioida tavoitteiden saavuttamista

  • luoda opetustilanteeseen perusteltuja pedagogisia ratkaisuja

  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa opetustilanteissa

  • kehittää opetusta ja omaa toimintaansa saadun palautteen perusteella

  • tunnistaa ja kuvailla terveystieto-oppiaineeseen ja opettajuuteen liittyviä eettisiä näkökulmia

  • analysoida ja perustella terveystiedon oppimiseen ja opetukseen liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan teorian avulla

  • toimia vastuullisena ja yhteistyökykyisenä yhteisön jäsenenä  

Oppimateriaalit

Opetussuunnitelmien perusteet
Terveystiedon perus- ja aineopintojen kirjallisuus

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opettajaharjoittelu kenttäkouluissa. Itsenäinen opiskelu ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Opettajaharjoittelun ja tehtävien hyväksytty suorittaminen
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opettajaharjoitteluun (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus