PSYA5005 Lähisuhdeväkivalta - ehkäisevät ja hoidolliset interventiot (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Työskentelyn kohteiden määrittely: yksilö, pari, ryhmä, yhteisö hoidon kohteena; vai rooli väkivallassa: tekijä, uhrit ja todistajat,

2. Väkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto,

3. Mitä tutkimusnäyttö kertoo lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista eri kohderyhmillä,

4. Väkivallan hoidolliset interventiot ja niiden teoreettiset orientaatioperustat

  • yksilön
  • parisuhteen
  • perheen ja
  • yhteisön näkökulmat huomioiden - verkostoituva työote,

5. Koulutukselliset interventiot,

6. Terapeuttiset interventiot,

7. Auttavat yhteiset tekijät väkivallan hoidossa

8. Hyviä käytäntöjä eri kohderyhmillä - kotimaisia ja kansainvälisiä toimintamalleja.

Osaamistavoitteet

Jakson käytyään opiskelija:

  • tunnistaa väkivallan seulonnan menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
  • tunnistaa keskeisiä tekijän, uhrien ja sivullisten auttamiseen liittyviä traditioita
  • hallitsee turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä kysymyksenasetteluja ja tunkeutumattomia haastattelumenetelmiä.

Esitietojen kuvaus

Avoimen yliopiston väkivaltatutkimuksen opintojen opiskelijoille suositellaan edeltäviksi opinnoiksi VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) opintojaksoa.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkoluennot, kirjallisuus ja oppimistehtävät (luentopäiväkirja ja oppimispäiväkirja). Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus