PEOP0100 Moninainen perhe (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja erilaisia perhemuotoja tuoreen tutkimus- ja tilastotiedon valossa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää perheen monimuotoisuuden ja tuntee perheen erilaiset määrittelyt. Hän hahmottaa monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavat, erottaa arkitiedon tutkimustiedosta ja pystyy tarkastelemaan kokemuksia perheestä tieteellisen tiedon valossa. Opiskelija oppii perhetilastojen ja tieteellisten tekstien lukutaitoa sekä tieteellistä kirjoittamista.

Oppimateriaalit

· Johdatusluento perhetutkimukseen

· Castren, A. & Högbacka, R. 2014. Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa. Sosiologia 2, 106-122.

· Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus (Myös e-kirjana). Soveltuvin osin.

· Nätkin, Ritva. 2018. Perheen ja sukulaisuussuhteiden tulevaisuudenvisiot. Gerontologia 3, 163-174.

· Tuoreet perhetilastolähteet, joita päivitetään ja jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa

· Lisäksi artikkeleita, jotka ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta