PEOA1500 Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus perheessä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen

moninaisuuteen perheessä sekä lasten ja nuorten että aikuisten näkökulmista.

Opintojaksolla tutustutaan esimerkiksi polyamoriaan, intersukupuolisuuteen ja

sukupuoli-identiteetin tutkimiseen. Tarkastelussa ovat lasten ja nuorten hyvinvointi,

mahdollisuudet heidän kasvunsa tukemiseen sekä perhepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan

liittyvät kysymykset monimuotoisissa perheissä. Opintojaksolla käsitellään myös

uskonnon ja kulttuuritaustan merkitystä aihepiiriin liittyviin yksilöllisiin kokemuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tutkimusta ja käytännön esimerkkejä yhdistämällä keskustella analyyttisesti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemoista perhekontekstissa

- ymmärtää moninaisuuden kohtaamista ja tukemista erityisesti sosiaalityön näkökulmasta

- hahmottaa opintojakson aihepiiriin kytkeytyviä hyvinvointiin, lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä

- on harjaantunut lukemaan aihepiiriin liittyvää tieteellistä tekstiä sekä suomeksi että englanniksi

- kykenee laatimaan aihepiiriin liittyvän kirjallisen työn tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

Oppimateriaalit

· Moring, Anna. 2013. Oudot perheet – Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa Väitöskirja: Helsingin yliopisto

· Kiuru, Hanna & Strömberg-Jakka, Minna (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä (Unipress 2017), soveltuvin osin

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja