ODKA2420 Tutkimusprojekti (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Esittävän ja soveltavan draaman projektit: suunnittelu, toteutus, arviointi ja reflektio

• Oman draamaosaamisen syventäminen

• Draamakasvatus tutkimuskohteena

• Tieteelliseen tietoon perustuva kriittinen reflektio

Osaamistavoitteet

Opintojaksot ODKA2410 ja ODKA2420 suoritettuaan opiskelija

• osaa ohjata draamakasvatuksen genrejä erilaisissa oppimiskonteksteissa

• osaa arvioida, reflektoida ja kehittää pedagogiikkansa draamaopettajana

• tuntee kansallista ja kansainvälistä draamakasvatuksen tutkimusta

• osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita omissa projekteissaan

• osaa arvioida kriittisesti draamatyöskentelyn ja -tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

 • Ackroyd, J. 2007. Research Methodologies for Drama Education. London: Trentham Books.
 • Anderson, M. & Dunn, J. 2013. How Drama Activates Learning: Contemporary Research and Practice. London: Bloomsbury.
 • Anderson, M., Carroll, J. & Cameron, D. 2011. Drama Education with Digital Technology. London: Continuum.
 • Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina: Akatiimi.
 • Duffy, P., Hatton, C. & Sallis, R. 2019. Drama research methods: Provocations of practice. Leiden: Brill Sense.
 • Freebody, K., Balfour, M, Finneran, M & Anderson, M. (2018.) Applied Theatre: Understanding Change (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education). Cham: Springer.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. & Sinivuori, E. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Hughes, J. & Nicholson, H. 2016. Critical Perspectives on Applied Theatre. Cambridge: University Press.
 • Preston, S. 2016. Applied theatre: Facilitation. London: Bloomsbury Methuen Drama.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2017. Applied theatre: International case studies and challenges for practice (Second edition.). Bristol: Intellect.
 • Prendergast, M. & Saxton, J. 2013. Applied drama: A facilitator's handbook for working in community. Bristol: Intellect.
 • Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Valli, R., Aaltola, J. & Herkama, S. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Dewey, J. 2010. Taide kokemuksena. Tampere: Niin & näin.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta