MTEP1020 Musiikkipsykologia I (0–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä

 • kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen

 • hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

 • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä

 • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä

 • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Esitietojen kuvaus

Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.

Oppimateriaalit

 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).

 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.

 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.

 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta