MTEP033 Kirjallinen työ (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija valitsee yhden toimintatavan seuraavista kolmesta vaihtoehdosta omaan harkintaansa ja ohjaavan opettajan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen:

  1. Oman musiikkisuhteen reflektiivinen tarkastelu omia musiikin käyttötapoja ja kokemuksia sekä kirjallisuutta hyödyntäen

  2. Musiikin terapeuttisen käytön soveltaminen yhteistyössä asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa ja reflektiivisen tapauskertomuksen laadinta

  3. Kirjallisuuspohjainen, tapausselosteita hyödyntävä kliinisten prosessien tarkastelu valitusta kohderyhmästä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä

  • kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan

  • laatia perustason tapauskertomuksen

Esitietojen kuvaus

Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.

Oppimateriaalit

  • Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]

  • Musiikkiterapiaprosesseja kuvaavia tapausselosteita ja -tutkimuksia

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja kirjallisen työn laatiminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta