MTEA1031 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Osaamistavoitteet

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

  • valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

  • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

  • tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita

  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

  • kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen

  • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

  • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (80%) seminaarityöskentelyyn ja sovittuihin ohjaustapaamisiin, annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja hyväksytysti suoritettu kandidaatintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet sovitaan seminaarin yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tutkielma (8 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta