MTEA047 Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen keskeiset kohderyhmät, käytännöt ja periaatteet Suomessa. Musiikkiterapian käytänteet ja periaatteet suhteessa erityishuollon käytäntöihin ja periaatteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen keskeiset kansalliset käytänteet ja periaatteet

  • tietää mitä asiakasryhmiä erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen piiriin kuuluu

  • ymmärtää erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen aloille sijoittuvan musiikkiterapian kansalliset käytänteet ja periaatteet.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M. & Siiskonen, T. (toim.)(2019). Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti..

  • Jahnukainen M, toim.(2015). Lasten erityishuolto ja -opetus suomessa. Osuuskunta Vastapaino.

  • Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät – kirja kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaliitto ry

  • Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

  • Saukko P, Hakomäki H (2019). Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn – kirjallisuuskatsaus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090627089.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta