MTEA046 Anatomia ja fysiologia (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään sellaisia musiikin ominaisuuksia ja musiikkiterapian sovelluksia, jotka kytkeytyvät eri tavoin ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Tarkastelun piirissä ovat aivojen rakenteisiin ja toimintaan liittyvät, samoin kuin hermostollisiin ja hormonaalisiin toimintoihin liittyvät sovellukset ja vaikutusmekanismit. Kurssilla käsitellään myös erilaisia fysiologisia sairauksia (kuten selkäydinvammat, hengityselinsairaudet, yms.) niin musiikin suoran vaikutuksen kuin musiikkiterapeuttisten sovellustenkin pohjalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää ihmisen anatomian ja fysiologian keskeisen käsitteistön

  • ymmärtää musiikin vaikutuksia ihmisen anatomian ja fysiologian näkökulmista

  • saa peruskäsityksen musiikkiterapian erilaisista sovelluksista, joiden kohteena ovat erilaiset fysiologiset häiriöt ja sairaudet

  • ymmärtää fysiologisten ominaisuuksien ja rajoitteiden merkityksiä hoidossa ja kuntoutuksessa.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Sand, O.; Sjaastaad, Ø; Haug, E. & Bjålie, J. (2011). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin). 2. painos.

  • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta