MTEA042 Psykoterapian perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perustiedot psykoterapiasta ja sen pääsuuntauksista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä psykoterapian päätyypit ja ymmärtää niiden teoreettiset ja menetelmälliset perusteet

  • osaa liittää oppimaansa musiikkipsykoterapian kontekstiin ja kriittisesti arvioida psykoterapian ja musiikkipsykoterapian eroja ja yhtäläisyyksiä.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Eronen S, Lahti-Nuuttila P, toim. (2018). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. 1–3 ed. Helsinki: Edita.

  • Gurman, A.S. & Messer, S.B. (eds.) (2011). Essential Psychotherapies – Theory and Practice (3rd ed.). New York: The Guilford Press.

  • Opintojakson kirjallisuutta voidaan täydentää aihepiirin käsitteistöä selventävällä suomenkielisellä aineistolla (esim. Psykiatria -kirjan psykoterapioita käsittelevä luku).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksoon liittyvän tehtävän suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta