MTEA041 Psykiatrian perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppimistehtävä, joka ohjeistetaan opintojakson MTEA013 (Musiikkiterapian arviointi) yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä psykiatristen sairauksien päätyypit ja tavallisimmat hoito- ja kuntoutuskeinot

  • osaa psykiatrian alan peruskäsitteistön

  • osaa soveltaa psykiatrista tietämystä psykiatrisen musiikkiterapian kontekstiin

  • osaa käyttää psykiatrian alan tietolähteitä opinnoissaan ja mahdollisessa kliinisessä työssä/harjoittelussa.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (2019). Psykiatria. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 12. uudistettu painos.

  • Peters, J.S. (2000). Music Therapy: An Introduction. U.S.A.: Charles C Thomas Publisher, LTD Luvut 14 ja 15.

  • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 4.2: Music Therapy for Psychiatric Clients.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksoon liittyvän tehtävän suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta