MTEA015 Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä opintojakso jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) Kliiniseen improvisaatioon perustuva musiikkipsykoterapia psykoanalyyttisessä/psykodynaamisessa viitekehyksessä, 2) Musiikin kuunteluun perustuva musiikkipsykoterapia Guided Imagery and Music (GIM) mallin pohjalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee musiikkipsykoterapian keskeiset mallit ja menetelmät

  • ymmärtää eri mallien ja menetelmien ominaispiirteet sekä musiikin roolin ja merkityksen niissä

  • ymmärtää tyypillisimpien psykiatristen kohderyhmien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia musiikkiterapian mallien ja menetelmien suhteen

  • saa perusvalmiudet oppimansa soveltamiseen kliinistä käytäntöä ajatellen (esim. kliininen koulutus).

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Ahonen-Eerikäinen, H. (2007). Group Analytic Music Therapy. Barcelona Publishers

  • Bruscia, K. (1998). Dynamics of Music Psychotherapy. Barcelona Publishers, luku 1

  • Sutton, J. & De Backer, J. (eds.) (2014). The music in music therapy: Psychodynamic music therapy in Europe: clinical, theoretical and research approaches. London: Jessica Kingsley Publishers.

  • Eschen, T. (2002). Analytical Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers.

  • Grocke, D. & Moe, T. (eds.) (2015). Guided Imagery and Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta