LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kasvun, biologisen kypsymisen ja psykososiaalisen kehityksen perusteet sikiöaikana, varhaislapsuudessa, keskilapsuudessa, nuoruudessa ja nuorena aikuisena sekä niiden arvioiminen.

Motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja kehon koostumuksen kehitys lapsuudesta aikuisuuteen.

Kasvun ja kypsymisen häiriöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa kuvata fyysisen kasvun, biologisen kypsymisen sekä psykososiaalisen kehityksen muutoksia lapsuudesta aikuisuuteen
  • osaa kuvata pääpiirteittäin kasvun vaiheet painon, pituuden, kehon koostumuksen, kehon mittasuhteiden osalta sekä motorisen kehityksen ja fyysisen kunnon muutokset lapsuudesta aikuisuuteen
  • ymmärtää miten biologinen kypsyminen eroaa kasvusta ja kronologisesta iästä sekä kuvata yleisimmin käytettyjä menetelmiä biologisen iän arviointiin lapsilla ja nuorilla. Lisäksi opiskelija ymmärtää miten biologinen kypsyminen ja fyysinen kasvu ovat liitoksissa toisiinsa.
  • osaa kuvata miten sosiaalinen ja psykologinen kehitys muuttuu kasvun ja kehityksen aikana ja miten ne nivoutuvat fyysisiin ja biologisiin muutoksiin.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden opintojaksoille osallistumiselle, lukuun ottamatta opintojaksoa Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys.

Oppimateriaalit

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja