KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa

• erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa

• oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa

• oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet

• omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin

• hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden

• osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden

• tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa

• tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.

Oppimateriaalit

1. Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.) 2017 tai uudemmat. Valloittava varhaiskasvatus. Tampere: Vastapaino.

2. Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

3. Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. TAI Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta