KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään kielenoppimisen ja opettamisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä ja opetusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset 
  • hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen 
  • tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisstrategiat)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja 
  • osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
  • osaa tarkastella omaa osaamistaan ja suhteuttaa sitä opetusalan asiantuntijuuteen 
  • on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään

Lisätietoja

KiVi-laitoksen opiskelijat: Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto. Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Esitietojen kuvaus

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti (kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto).
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, oppimistehtävät
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen suoritus: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetus