KIRA260 Kertomuksen teoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kertovan tekstin tutkimuksen perustavat teoriat ja lähestymistavat.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa kertovan tekstin perusperiaatteet

  • tuntee kertovan tekstin keskeiset analyysitavat

  • osaa tarkastella kriittisesti kertomukseen liittyviä teoreettisia ja tulkinnallisia kysymyksiä.

Kirjallisuus

  • Shlomith Rimmon-Kenan: Kertomuksen poetiikka. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura 1991.
  • Herman, David: Basic elements of narrative. Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell 2009.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus