KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kasvatusfilosofia, käyttäytymistieteiden tieteenfilosofian peruslähtökohdat, konstruktivismi - realismi erottelu ontologian, tietoteorian, hermeneutiikan sekä oppimisen ja opetuksen teorian näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 
• hahmottaa oppimista erilaisista filosofisista näkökulmista 
• soveltaa filosofisia käsitteitä oppimisen ilmiöiden kriittiseen arviointiin 
• tiedostaa käyttäytymistieteellisen tutkimuksen perustavat tieteenfilosofiset lähtökohdat 

Esitietojen kuvaus

kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Alla lueteteltu kirjallisuus (3) sekä muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.


1. WULF, C, 2003. Educational Science: Hermeneutics, Empirical Research, Critical Theory. Münster: Waxmann Verkosta luettavissa: http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/antewi/media/buecher_European_Studies/Educational_Science/Educational_Science.pdf

2. NODDINGS, N. 2011. Philosophy of education. Boulder: Westview Press. 

3. PUOLIMATKA, T. 2002. Opetuksen teoria konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi. 


Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus