JSBY7130 Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perusdigitaitojen merkitys kasvaa sosiaali- ja terveysalalla. Digitaaliset kommunikointitaidot, yhteistyötaidot, tiedon digitaaliset jakamistaidot ja digitaalisen teknologian luova käyttötaito edellyttävät myös oman osaamisen kehittämisen ja itsensä johtamisen taitoja. Opintojaksolla opiskelijat lisäävät ymmärrystään teknologian mahdollisuuksista sekä organisaation että yksilön näkökulmista.

 • Terveysteknologian tekniset ratkaisut ja käyttötapaukset sidottuna opiskelijoiden työelämäkontekstiin. Teknologinen asiasisältö muodostuu osin yksilöllisten osaamistarpeiden perusteella (esim. Internet of Things, Big Data, tekoäly, robotiikka, laajennettu todellisuus)

 • Tietoturva

 • IT-projektin kulmakivet (painotus vaatimusmäärittelyyn) 

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • muodostaa kokonaiskuvan terveysteknologian nykytilasta ja lähitulevaisuudesta

 • tunnistaa työntäviä ja vetäviä tekijöitä teknologisten ratkaisuiden käyttöönotossa opiskelijan omassa työelämäkontekstissa

 • arvioida terveysteknologian mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä

 • tunnistaa oman työn arkea helpottavia terveysteknologian ratkaisuja

 • tunnistaa IT-projektin osakokonaisuudet

 • tuottaa vaatimusmäärittelydokumentaatiota

 • toimia IT-kehityshankkeissa osana tiimiä oman alansa substanssiosaajana

Opintojakson alussa selvitetään kyselyn avulla opiskelijoiden aihepiiriin liittyvän osaamisen lähtökohtia yksilöllisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Kysely toistetaan opintojakson lopussa teknologisen ymmärryksen lisääntymisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy valinnaisena Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen.

Opintojakso kytkeytyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 4 Hyvä koulutus. 

Esitietojen kuvaus

Ei pakollisia esitietoja, soveltuu kaikille terveysteknologiasta kiinnostuneille. 

Oppimateriaalit

 • Kurssimateriaali ja luentodiat

 • Alaa koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus

 • Muu terveysteknologiaan liittyvä kirjallisuus 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävät kurssin aikana
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta