ITKP2004 Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Sosiaalisen median käsitemäärittely; viestintä informaation siirtona, merkitysten muodostamisena sekä yhteisyyden rakentamisena; symboliset ja toiminnalliset yhteisöt; sosiaalisen median palvelugenret ja niiden määrittely; digitaalisten viestintäkanavien ja teknologiavälitteisen viestinnän analyysin perusteet; osallistumisen epätasapaino ja toimijajoukkojen käyttäytymismalleja; sosiaaliset verkostot; sisältöjen viraaliteetti ja meemiteoria; joukkoistaminen ja osallistaminen sekä sosiokulttuurinen häiriköinnin/pilailun tuomat haasteet.


Suoritustavat

Opiskelija katsoo luentotallenteet ja tekee niihin liittyvän Google Sheets -pohjaisen tehtäväpaketin. Linkit tallenteisiin, oheismateriaalit sekä tehtävät julkaistaan kurssin Google Drive -kansiossa: https://bit.ly/itkp2004-2004

2 opintopisteen työmäärä jakautuu seuraavasti:

1 op: luentotallenteet (n. 20 h)

1 op: Itsenäisesti suoritettava tehtäväpaketti


Arviointiperusteet

Arvosana 1–5 / hylätty, perustuu tehtäväpakettiin.

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustumme sosiaalinen media -ilmiöön ja -käsitteeseen ensin teoreettisella tasolla edeten konkreettisiin tapoihin tarkastella ja luokitella sosiaalisen median digitaalisia toimintaympäristöjä sekä niissä tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta.

Kurssi antaa valmiuksia opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneet mm. sosiaalisen median sisältöjen tai toimintaympäristöjen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä niihin liittyvästä tutkimuksesta.


Kurssin suoritettuaan…

– Opiskelija osaa tarkastella sosiaalista mediaa analyyttisesti erilaisista viestintäteoreettisista viitekehyksistä ja pystyy vertailemaan ja argumentoimaan erilaisia ilmiön määrittelytapoja sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta eri tutkimuskonteksteihin.

– Opiskelija saa valmiuksia erilaisten viestintäkanavien ominaisuuksien analyysiin ja luokitteluun sekä teknologiavälitteisen viestinnän tarkasteluun.

– Opiskelija tunnistaa erilaisia yhteisömuotoja ja ymmärtää toimijajoukoissa tapahtuvaa osallistumisen epätasapainoa.

– Opiskelija on tutustunut sosiaalisen verkostoanalyysin peruskäsitteisiin ja tunnistaa sisältöjen viraliteettiin vaikuttavia memeettisiä ominaisuuksia.

Lisätietoja

Vastuuopettaja Erkka Peitso

erkka.peitso@gmail.com

Parhaiten saat vastauksen kysymyksiisi saat viestillä numeroon 0443527797 (tekstiviesti, WhatsApp, Telegram & Signal)

Esitietojen kuvaus

Ei kurssivaatimuksia. Osa kurssin materiaaleista on englanniksi.

Oppimateriaalit

Luentolinkit oheismateriaalit julkaistaan Google Drive -kansiossa: https://bit.ly/itkp2004-2004

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus