ITKP0003 Johdatus algoritmiseen ajatteluun (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Algoritminen ajattelu on yksi 2000-luvun avaintaidoista. Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympä-rillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. tieto-tekniikan ja algoritmisen ajattelun historia, yhteys mate-maattisen ajattelun, logiikan ja algoritmisen ajattelun välil-lä sekä algoritmisen ajattelun soveltaminen erilaisten on-gelmien ratkaisuun. Opintojakson tavoitteena on liittää algoritminen ajattelu osaksi opiskelijoita ympäröivään todellisuuteen ja havainnollistaa algoritmisen ajattelun mahdollisuuksia yksinkertaisten tapausesimerkkien avul-la.

Suoritustavat

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää algorit-misen ajattelun keskeisimmät käsitteet. Lisäksi opis-kelija osaa purkaa ratkaistavan ongelman pienempiin osakokonaisuuksiin ja kykenee tunnistamaan sään-nöllisesti toistuvat toimintamallit ja osaa laatia niiden pohjalta toimintaohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina Moodle-ympäristössä.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu automaattisesti tarkastettavaan sähköiseen loppukokeeseen.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus